Молба

за издаване на банкова референция

APPLICATION

for bank reference
Вх. No:
 
Наименование на клиента / Applicant's full name Kлиентски No / Client No

 

ЕГН,БУЛСТАТ / URN, BULSTAT
Лице и телефон за контакт / Contact person and phone
Адрес / Address

 

Моля да издадете уведомително банково удостоверение за наличие на сметка/и и наличните авоари по нея/тях. С настоящата молба давам съгласието си за разкриване на банковата тайна по сметката/ките си в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД и за представяне на личните ми данни на трети лица и държавни органи.
Please, issue a bank reference for the cash on the account of my personal or company's account/s. Signing this application, I am giving a permission to the Bank to reveal Bank secrecy on my account/s.

Допълнителни изисквания:
Additional demands:Банковото удостоверение ми е необходимо за:
The purpose of the Bank reference is: 

Печат на клиента / stamp
място на подаване / place of submission

 

дата на подаване / date of submission
подпис на клиента / signature